Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2013

Πρόσκληση ΓΣ 2013 - Ιστοσελίδα : www.galaktokomiki.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ της εταιρείας που πάρθηκε στη Συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2013 (πρ. Δ.Σ. Νο 371) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ,  σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Μενίδι και επί της οδού Ασπασίας Πιστιλού 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
           

1.     Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012) ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα) και των εκθέσεων επ’ αυτών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2.      Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012)

3.      Εκλογή Ελεγκτών Χρήσης 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών

4.      Έγκριση αμοιβών μελών του ΔΣ που έλαβαν το 2012 για εργασία που προσέφεραν στην εταιρία από 1/1/12 έως 31/12/2012, επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας αυτών

5.     

      a.       Προέγκριση ειδικής  σύμβασης μίσθωσης εργασίας για μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας για εργασίες που θα προσφέρουν στην εταιρία από 1/7/2013 έως 30/6/2014

      b.      Καθορισμός της αμοιβής των μελών αυτών για τις εργασίες τους και

      c.       Προέγκριση της αμοιβής αυτών για το χρονικό διάστημα από 1/7/2013 έως 30/6/2014

6.      Εκλογή νέου ΔΣ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος καθώς και το καταστατικό της εταιρείας.

                                        Αχαρνές, 4/6/2013

   Με εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

                                      Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Μαρίνου – Φέστα